ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

De producten die op deze site ter beschikking worden gesteld, zijn voor strikt persoonlijk gebruik. In geval van bestelling van producten bestemd voor wederverkoop, behoudt SANALYSLAB zich het recht voor om de bestelling te weigeren. Wij zullen binnenkort een "distributeurs" gedeelte openen op deze website.
Bestellingen worden voorbereid door onze medewerkers in samenwerking met ons in het Verenigd Koninkrijk gevestigde fulfilment center. Elk product wordt verzonden met een doorzichtige plastic verzegeling rond de dop. Dit is een veiligheidsvoorziening die ervoor zorgt dat er niet met de fles geknoeid wordt. Wij behouden ons het recht voor om u SANALYSLAB goodies aan te bieden.
Als het zegel niet op de fles zit, mag u uw pakje niet aannemen. Uw bestelling wordt dan geretourneerd en een verzoek tot schadevergoeding zal door ons aan de vervoerder worden gedaan. U wordt dan terugbetaald na ontvangst van het pakket.

1. Doel van de algemene verkoopvoorwaarden

1.1 Waarop zijn deze voorwaarden van toepassing?

De huidige verkoopsvoorwaarden zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle verkopen gesloten tussen enerzijds de vennootschap SanalysLab, vereenvoudigde naamloze vennootschap, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Lyon, onder het nummer 884 514 688, met maatschappelijke zetel te 335 rue Ferdinand Perrier, 69330 Saint-Priest, met intracommunautair BTW-nummer FR48884514688, waarvan de handelsnaam SanalysLab is (hierna genoemd "SanalysLab"), en anderzijds elke niet-professionele koper (hierna genoemd de "klant" of "cliënten") die de door SanalysLab te koop aangeboden producten (hierna genoemd de "producten") wenst te verwerven via de website (hierna genoemd de "Website"). Zij specificeren met name de voorwaarden voor bestelling, betaling, levering en het beheer van eventuele retourzendingen van de door de klanten bestelde Producten.

1.2 Welke producten bieden wij aan?

De producten die op de website te koop worden aangeboden zijn voedingssupplementen, plantenextracten, probiotica, cosmetica en verzorgingsproducten. De voornaamste kenmerken van de producten en met name de specificaties, afbeeldingen en aanduidingen van afmetingen of capaciteit van de producten worden op de website weergegeven. De klant is verplicht hiervan kennis te nemen alvorens een bestelling te plaatsen. De keuze en aankoop van een product is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant. De kleur en de grafische elementen van de flessen mogen worden gewijzigd. Deze wijzigingen leiden geenszins tot een wijziging in de samenstelling van onze producten, maar kunnen plaatsvinden om redenen van merkimago of voorraad (bijvoorbeeld omdat een bepaald type fles niet meer voorradig is).
De klant is verplicht de beschrijving van elk product te raadplegen om de essentiële eigenschappen en bijzonderheden ervan te kennen.

1.3. Wat zijn onze contactgegevens?

De contactgegevens van SANALYSLAB zijn als volgt:

SANALYSLAB
335 rue ferdinand perrie
69330 Saint-Priest
Frankrijk

Tel: 01 84 80 60 29
E-mail: [email protected]

1.4. Wat gebeurt er als u deze voorwaarden aanvaardt?

De validatie van de bestelling door de klant impliceert de aanvaarding zonder beperking of voorbehoud door de klant van deze verkoopsvoorwaarden. De klant erkent over de vereiste bekwaamheid te beschikken om de op de website aangeboden producten te contracteren en te verwerven. Deze verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk door SanalysLab zijn goedgekeurd. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn te allen tijde toegankelijk op de website. De klant verklaart kennis te hebben genomen van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden en deze te hebben aanvaard door het daartoe bestemde vakje aan te kruisen vóór de uitvoering van de online bestelprocedure, evenals de algemene gebruiksvoorwaarden van de website.

1.5. Kunnen deze AV worden gewijzigd en zo ja, onder welke voorwaarden?

SanalysLab behoudt zich het recht voor om op elk moment haar verkoopsvoorwaarden te wijzigen. In dat geval zijn de voorwaarden van toepassing die gelden op de datum waarop de klant de bestelling plaatst. Behoudens tegenbewijs vormen de in het computersysteem van SanalysLab geregistreerde gegevens het bewijs van alle met de klant gesloten transacties. De algemene verkoopsvoorwaarden worden gesloten voor de tijd die nodig is om de producten te leveren. Overeenkomstig de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 6 januari 1978 en de verordening betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft de klant te allen tijde het recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen al zijn persoonlijke gegevens, door deze schriftelijk, per post en ten bewijze van zijn identiteit, naar het hierboven vermelde adres te sturen.

2. Controls

2.1. Hoe plaats ik een bestelling bij SANALYSLAB?

De klant kan een bestelling plaatsen via het internet op de Website. De Klant die een bestelling op de Website wenst te plaatsen, moet zijn bestelling volgens de volgende procedures plaatsen:
- een "klantenaccount" aanmaken waarin hij alle gevraagde gegevens vermeldt.
- een online winkelmandje aanmaken door alle gekozen Producten te selecteren.
- de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden aanvaarden, zijn bestelling valideren na deze te hebben gecontroleerd.
- de betaling uitvoeren volgens de voorziene voorwaarden.
Elke bestelling impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de prijzen en de beschrijving van de te koop aangeboden producten.
De contractuele informatie is opgesteld in het Frans en wordt ten laatste bevestigd wanneer de Klant de bestelling valideert.
Vanaf het moment dat de Klant zijn bestelling heeft gevalideerd, wordt hij geacht met kennis van zaken en zonder voorbehoud de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen, volumes en hoeveelheden van de te koop aangeboden en bestelde producten te hebben aanvaard.

2.2. Wanneer wordt de bestelling van de klant als definitief beschouwd?

De verkoop wordt pas als definitief beschouwd wanneer SANALYSLAB de Klant per e-mail de bevestiging van de aanvaarding van de bestelling (met een samenvatting) heeft gestuurd en SANALYSLAB de volledige betaling heeft ontvangen. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de juistheid van de bestelling te controleren en eventuele fouten onmiddellijk te melden. Elke bestelling die op de internetsite wordt geplaatst, vormt de totstandkoming van een contract op afstand tussen de Klant en SANALYSLAB.

2.3 Wat gebeurt er als u een product bestelt dat niet beschikbaar of niet in voorraad is?

N.B. Normaal gesproken, als een product niet beschikbaar is of niet op voorraad, zal de website niet toestaan dat klanten een bestelling plaatsen.
De productaanbiedingen van SANALYSLAB zijn geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Wanneer een besteld Product niet beschikbaar en/of niet voorradig is, wordt de Klant hiervan op de hoogte gebracht en wordt hij tevens per e-mail of, in geval van een bestelling van meerdere Producten, op de factuur van de verzonden Producten op de hoogte gebracht van de periode waarin het niet voorradige Product beschikbaar is. SANALYSLAB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onbeschikbaarheid van een Product. In geval van onbeschikbaarheid en/of gebrek aan voorraad van een (de) Product(en), kan de Klant naar keuze vragen:
- Een volledige terugbetaling van het niet-beschikbare of niet in voorraad zijnde Product,
- Een creditnota ontvangen voor het bedrag van de prijs van het niet-beschikbare of niet in voorraad zijnde Product, te gebruiken voor een volgende bestelling.
Enkel de definitieve breuk van een Product door de leveranciers van SANALYSLAB leidt tot de verwijdering ervan uit ons verkoopaanbod. SANALYSLAB zal dit Product dan zo snel mogelijk van de Internetsite verwijderen.
Behoudens tegenbewijs gelden de door SANALYSLAB geregistreerde gegevens als bewijs van alle transacties tussen SANALYSLAB en haar klanten.

3. Aanbiedingen en prijzen

3.1 Hoe worden wijzigingen in onze prijzen behandeld?

SANALYSLAB behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar verbindt zich ertoe de prijzen toe te passen die van kracht zijn op het ogenblik van de bestelling, onder voorbehoud van de beschikbaarheid op die datum. Aanbiedingen en Producten worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de Website, op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.

3.2 Hoe worden de prijzen van onze producten aangeduid? Hoe zit het met verzendkosten en promotionele aanbiedingen?

De prijzen van de producten zijn aangegeven in euro, alle taksen inbegrepen, en houden geen rekening met de leveringskosten, gefactureerd in supplement, en aangegeven vóór de validatie van de bestelling, van de verpakking en de behandeling van de bestelling.
Promotionele aanbiedingen zijn geldig gedurende de geldigheidsduur die zij vermelden en zolang zij op de Website worden weergegeven, alsmede binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Bestellingen kunnen alleen worden aanvaard als de vermelde prijzen overeenstemmen met die van het huidige aanbod.
De prijs is contant, in zijn geheel en in één keer betaalbaar op de dag van de bestelling door de Klant, door middel van een beveiligde betaling. De betaalde bedragen mogen in geen geval worden beschouwd als een voorschot of een aanbetaling. Contante betaling bij aflevering wordt om geen enkele reden geaccepteerd. Indien een of meer belastingen of heffingen, met name milieuheffingen, zouden worden ingesteld of gewijzigd, naar boven of naar beneden, zou deze wijziging in de verkoopprijs van de produkten tot uiting kunnen komen.
Alle bestellingen worden gefactureerd in euro en moeten worden betaald in euro.
SANALYSLAB behoudt zich het recht voor om, in geval van niet-naleving van de betalingsvoorwaarden, de levering van de lopende bestellingen van de Klant op te schorten of te annuleren.

4. Levering

N.B. Levering is de overdracht aan de Klant van het fysieke bezit van of de controle over het Product.

4.1. Hoe worden de leveringskosten berekend?

Voor elke bestelling wordt een vaste bijdrage in de kosten van verstrekking gevraagd, die de porto-, verpakkings- en verwerkingskosten van de bestelling omvat. De vaste bijdrage wordt geïndexeerd op basis van de door de Klant bij het plaatsen van de bestelling gekozen leveringswijze. De verzendkosten zijn gratis voor bestellingen van meer dan €55.
De bijdrage in de portokosten is inclusief BTW.
Om de transportkosten te beperken, worden alle kleine of middelgrote Producten verzonden met de dienst Colissimo Suivi van La Poste of een bezorgdienst van een derde partij, die zich ertoe verbindt binnen 8 werkdagen te leveren in heel Frankrijk en de Klant de mogelijkheid biedt de bestelde producten af te halen op het postkantoor in de buurt van het leveringsadres in geval van afwezigheid op de oorspronkelijke leveringsplaats wanneer de postbode arriveert. Indien de Klant afwezig is op de dag van de levering, zal de postbode een bericht in zijn brievenbus achterlaten, dat hem de mogelijkheid biedt zijn pakje op het postkantoor tijdens de openingsuren af te halen, binnen een termijn van vijftien dagen. De klant kan zijn bestelling volgen dankzij het volgnummer dat hem per e-mail wordt toegezonden op de dag dat de bestelling wordt verzonden.
Om redenen van beschikbaarheid kan een bestelling in verschillende termijnen aan de Klant worden geleverd. In dat geval betaalt de Klant slechts voor één levering.

4.2. Wat zijn de leveringstermijnen?

SANALYSLAB verbindt zich ertoe zijn best te doen om de door de Klant bestelde Producten zo snel mogelijk te leveren. Voor meer informatie nodigen wij u uit onze leveringsvoorwaarden te lezen. Indien de bestelde Producten echter niet binnen dertig (30) dagen na het plaatsen van de bestelling geleverd zijn, dient de Klant SANALYSLAB hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch of per e-mail op de hoogte te brengen.
SANALYSLAB zal contact opnemen met de vervoerder om een onderzoek in te stellen dat tot eenentwintig (21) dagen kan duren. Als de producten worden gevonden, worden ze teruggestuurd naar het huis van de Klant. Indien de Producten aan het einde van het onderzoek niet worden teruggevonden, worden de Producten als verloren beschouwd en kan SANALYSLAB de Klant vervolgens vervangende Producten terugsturen, zonder extra kosten voor de Klant. Indien de bestelde Producten niet meer beschikbaar waren, zal SANALYSLAB het bedrag van de verloren geachte Producten terugbetalen.
In elk geval kan, indien de Producten niet binnen twintig (20) dagen na de indicatieve leveringsdatum zijn geleverd, om een andere reden dan overmacht of het feit van de Klant, de verkoop op schriftelijk verzoek van de Klant worden ontbonden onder de voorwaarden voorzien in de artikelen L. 216-2 tot L. 216-4 van het Wetboek van Consumentenrecht. De door de Klant betaalde sommen zullen hem dan worden terugbetaald ten laatste binnen de veertien dagen die volgen op de datum van opzegging van het contract, met uitsluiting van elke schadevergoeding of inhouding.

4.3. Wat gebeurt er als u het verkeerde afleveradres invoert?

De Producten worden geleverd op het adres dat de Klant bij het plaatsen van de bestelling heeft opgegeven. De Klant moet ervoor zorgen dat dit adres juist is. Elk pakket dat naar SANALYSLAB wordt teruggestuurd wegens een onjuist of onvolledig leveringsadres, zal op kosten van de Klant opnieuw worden verzonden en SANALYSLAB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om de bestelling te leveren. Indien de Klant op twee verschillende leveringsadressen geleverd wenst te worden, dient hij twee afzonderlijke bestellingen te plaatsen, met de daaraan verbonden leveringskosten.

4.4. Wat moet u doen als u de bestelling ontvangt?

Bij ontvangst van de bestelling dient de Klant de staat van de geleverde Producten te controleren. In geval van zichtbare gebreken heeft de Klant het recht de Producten terug te zenden volgens de voorwaarden die in deze algemene voorwaarden zijn bepaald. Elke onregelmatigheid betreffende de levering (d.w.z. ontbrekende of beschadigde Producten, beschadigde verpakkingen) moet in eerste instantie op de leveringsbon en in de vorm van handgeschreven reserves, vergezeld van de handtekening van de klant aan de vervoerder worden aangegeven. Ten tweede moet elke anomalie zo snel mogelijk na de ontvangst van de Producten aan SANALYSLAB worden gemeld:
per gewone post naar het volgende adres

SANALYSLAB
335 rue ferdinand perrier
69800 Saint-Priest
per e-mail op het volgende adres: [email protected]
per telefoon op 01 84 80 60 29, van maandag tot vrijdag van 9.30 tot 18.30 uur.

SANALYSLAB behoudt zich het recht voor om de Klant te vragen het (de) beschadigde Product(en) terug te sturen.

4.5 Ik heb een beschadigd pakket ontvangen. Wat moet ik doen?

Als de klant bij de levering van zijn pakje dat tegen een handtekening moet worden overhandigd, vaststelt dat het beschadigd is, kan hij naar eigen goeddunken het pakje weigeren dat dan rechtstreeks naar SANALYSLAB zal worden teruggestuurd, of het pakje aanvaarden en tegelijk de verslechtering van de verpakking melden.
Indien de Klant vaststelt dat de verpakking van zijn in de brievenbus te leveren pakket beschadigd is, kan hij, op voorwaarde dat het pakket niet geopend werd, het pakket weigeren door het terug te sturen naar het postkantoor, ten laatste op de werkdag die volgt op de levering.

4.6. Hoe worden NPAI-teruggaven behandeld?

Retourzendingen met als reden "NPAI" komen overeen met pakketten die door de voor de levering verantwoordelijke dienstverlener zijn teruggezonden met de vermelding: "Woont niet op het aangegeven adres". Na ontvangst en aanvaarding van het teruggezonden pakje door de diensten van SANALYSLAB, zal binnen achtenveertig (48) uur na ontvangst van het pakje door SANALYSLAB, een creditnota voor het totaalbedrag van de bestelling, verminderd met de verzendingskosten, op de klantenrekening van de Klant gecrediteerd worden. De Klant kan dan de bestelling opnieuw plaatsen en zich ervan vergewissen dat het opgegeven leveringsadres correct is.

4.7. Hoe worden retourzendingen met als reden "niet opgeëist" behandeld?

Retourzendingen op grond van "niet opgeëist" komen overeen met pakketten die niet binnen vijftien (15) dagen na het bericht van doorgang door de klant zijn opgeëist bij het postkantoor of bij de door de klant op het moment van bestelling gekozen detailhandelaar. Na ontvangst en aanvaarding van het teruggezonden pakje door SANALYSLAB, zal binnen achtenveertig (48) uur na ontvangst van het pakje door SANALYSLAB, een creditnota voor het totaalbedrag van de bestelling, verminderd met de verzendingskosten, op de klantenrekening van de Klant gecrediteerd worden. De Klant kan dan de bestelling opnieuw plaatsen.

5. Herroepingsrecht

5.1. Wat is de herroepingstermijn?

De klant beschikt over een herroepingsrecht van veertien (14) dagen na ontvangst van zijn bestelling, in overeenstemming met de bepalingen van artikel L. 221-19 van het consumentenwetboek. Tijdens deze periode kan de klant de producten van SANALYSLAB terugsturen zonder opgave van redenen of betaling van een boete.

Voorwaarde voor terugbetaling is dat de producten in hun oorspronkelijke staat en verpakking worden teruggestuurd, compleet en in perfecte staat voor wederverkoop. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, kunnen de geretourneerde producten opnieuw op de markt worden gebracht.

5.2. Hoe kan ik mijn herroepingsrecht uitoefenen?

Producten die beschadigd, reeds geopend, bevuild of incompleet zijn, worden niet teruggenomen. De Producten moeten worden teruggestuurd binnen veertien (14) dagen na de kennisgeving aan SANALYSLAB van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Deze periode begint bij de aanvang van het eerste uur van de eerste dag en eindigt aan het einde van het laatste uur van de laatste dag van de periode. Verstrijkt deze termijn op een zaterdag, een zondag of een feestdag, dan wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
Het product moet in zijn oorspronkelijke verpakking naar het volgende adres worden gestuurd

SANALYSLAB
335 rue ferdinand perrier
69800 Saint Priest
FRANKRIJK

 

De Klant moet zijn pakket vergezeld doen gaan van het volgende herroepingsformulier of van een andere ondubbelzinnige verklaring waarin hij zijn wens tot herroeping kenbaar maakt:
Hierbij deel ik u mede dat ik afzie van de overeenkomst voor de bestelling van de volgende producten:

- Bestellen bij: ............
- Bestelnummer: ............
- Naam klant: ........................
- Adres van de klant: ..............................
[Handtekening van de klant].

Het is raadzaam om het pakket via de post terug te sturen, in het geval dat het verloren is gegaan in de post, aangezien SANALYSLAB hiervoor niet verantwoordelijk kan worden gesteld.

6. Vergoeding

6.1. Hoe en in welke gevallen gaat u over tot terugbetaling?

In geval van niet-ontvangst van de bestelling binnen de bovenvermelde leveringstermijnen, om een andere reden dan overmacht of een fout van de Klant, kan de verkoop op schriftelijk verzoek van de Klant worden ontbonden, onder de voorwaarden voorzien in de artikelen L. 216-2 van het Consumentenwetboek. De door de Klant betaalde bedragen zullen hem dan uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum van de opzegging van het contract door de Klant worden terugbetaald, met uitsluiting van elke schadevergoeding of inhouding.
Indien het bestelde Product niet beschikbaar is, zal de Klant die voor terugbetaling heeft gekozen, uiterlijk binnen veertien (14) dagen na zijn betaling, de betaalde bedragen terugbetaald krijgen.
De Klant zal worden terugbetaald binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de Producten door SANALYSLAB.
De terugbetaling zal geschieden volgens de door de Klant bij de bestelling gebruikte betalingswijze.
SANALYSLAB behoudt zich het recht voor om alle door een professional geplaatste bestellingen te annuleren en terug te betalen.

6.2. Algemene voorwaarden van de 90 dagen geldteruggarantie - SanalysLab

In aanmerking komende productenDeze garantie is van toepassing op alle producten die gekocht zijn op sanalyslab.com. Alleen gebruikte producten komen in aanmerking voor terugbetaling.

Geldigheidsduur: Het verzoek om terugbetaling moet worden gedaan binnen 90 dagen na de aankoopdatum.

Retourprocedure: Om een product terug te sturen, stuurt u het naar het volgende adres: 335 rue Ferdinand Perrier, 69800 Saint Priest, Frankrijk. U moet een trackingnummer per e-mail als bewijs van verzending.

Toestand van geretourneerde producten: Alleen gebruikte producten vallen onder de garantie. Ongeopende producten komen niet in aanmerking voor terugbetaling, behalve onder het herroepingsrecht van 14 dagen in overeenstemming met de Europese wetgeving. Wij zijn van mening dat een minimum van 90 dagen nodig is om de effecten van onze producten te observeren. Restituties zijn daarom beperkt tot geopende producten. Als u een verpakking van meerdere producten koopt, zal de terugbetaling overeenkomen met de gebruikte hoeveelheid. Uitzonderingen voor misbruik van de garantie kunnen van toepassing zijn.

Retour- en behandelingskosten: Retourverzendkosten zijn voor rekening van de klant. Er wordt €10 administratiekosten in mindering gebracht op het restitutiebedrag.

Wijze van terugbetaling: Terugbetalingen worden gedaan naar dezelfde betaalmethode die is gebruikt op het moment van aankoop.

Contact voor assistentie: Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met onze klantenservice op [email protected].

Voorwaarden doornemen: Klanten worden aangemoedigd om deze algemene voorwaarden regelmatig door te nemen, omdat ze kunnen worden gewijzigd.

7. Betalingsvoorwaarden

N.B. Het betreft een bestelling met betalingsverplichting, hetgeen betekent dat het plaatsen van de bestelling betaling door de Klant impliceert.

7.1. Wat zijn de betalingsvoorwaarden?

Om zijn bestelling te betalen, beschikt de Klant over de betalingsmethode die SANALYSLAB hem ter beschikking stelt en die vermeld staat op de Website, namelijk de dienst Stripe.
De Klant garandeert SANALYSLAB dat hij bij de validatie van de bestelbon over de nodige toelatingen beschikt om de door hem gekozen betalingswijze te gebruiken. SANALYSLAB behoudt zich het recht voor om alle bestellingen en leveringen op te schorten in geval van weigering van betaling per bankkaart door officieel erkende organisaties of in geval van niet-betaling.
SANALYSLAB slaat geen persoonlijke of financiële informatie op in zijn database bij het verwerken van de betaling van de Klant.

7.2. Betaling met kredietkaart

De betaling met kredietkaart gebeurt rechtstreeks online via een beveiligde transactie met het systeem Stripe. De betalingsgegevens worden gecodeerd uitgewisseld via het SSL 128-bit protocol (Secure Socket Layer). Wanneer de Klant een bestelling op de Website plaatst, wordt de kredietkaart onmiddellijk gedebiteerd op de volgende manier: de Klant vermeldt in de daartoe voorziene zone het nummer van zijn kredietkaart, zonder spaties tussen de cijfers, de geldigheidsdatum ervan, en de laatste drie cijfers van het pictogram op de achterzijde van de kaart. De creditcard wordt meestal gedebiteerd wanneer de bestelling wordt verzonden.

8. Overdracht van eigendom - Overdracht van risico

De eigendomsoverdracht van de Producten van SANALYSLAB aan de Klant gebeurt pas na volledige betaling van de prijs door de Klant, ongeacht de datum van levering van deze Producten. Ongeacht de datum waarop de eigendom van de Producten wordt overgedragen, wordt de overdracht van de daaraan verbonden risico's van verlies en bederf pas gerealiseerd op het moment dat de Klant de Producten fysiek in bezit neemt. De Producten reizen dus op risico van SANALYSLAB.

9. Aansprakelijkheid

9.1. Welke wettelijke garanties zijn van toepassing?

De op de Internetsite verkochte Producten zijn in overeenstemming met de in Frankrijk geldende regelgeving. De door SANALYSLAB geleverde Producten worden van rechtswege en zonder bijkomende betaling gedekt, onafhankelijk van het herroepingsrecht:
- door de wettelijke conformiteitsgarantie voorzien in de artikelen L. 217-4 en volgende van het Franse Wetboek van Consumentenrecht, voor Producten die gebrekkig, beschadigd of niet conform de bestelling blijken te zijn,
- door de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken voorzien in de artikelen 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek, die voortvloeien uit een materiaal-, ontwerp- of fabricagefout die de geleverde Producten aantast en ze ongeschikt maakt voor gebruik

9.2 Wat zijn de verplichtingen van SANALYSLAB?

- Artikel L. 217-4 van de Franse consumentenwet bepaalt: "De verkoper levert goederen af die met de overeenkomst in overeenstemming zijn en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat op het tijdstip van de aflevering bestaat. Hij is eveneens aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montagehandleiding of de installatie, wanneer deze laatste door het contract tot zijn verantwoordelijkheid werd gemaakt of onder zijn verantwoordelijkheid werd uitgevoerd.
- Volgens artikel L. 217-5 van de consumentenwet "zijn de goederen in overeenstemming met het contract:
1° geschikt is voor het gebruik dat gewoonlijk van soortgelijke goederen wordt verwacht en, in voorkomend geval:beantwoordt aan de door de verkoper gegeven beschrijving en de hoedanigheden bezit die de verkoper in de vorm van een monster of model aan de koper heeft getoond;de hoedanigheden bezit die een koper gerechtvaardigd mag verwachten, gelet op de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering ;
2° of indien het de kenmerken vertoont die in onderling overleg tussen partijen zijn bepaald of geschikt is voor elk bijzonder doel dat door de koper wordt nagestreefd, ter kennis van de verkoper is gebracht en door deze is aanvaard.
- Volgens artikel L. 217-12 van het Wetboek van Consumentenrecht "verjaart de vordering die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee jaar vanaf de levering van de goederen.
- Volgens artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek "is de verkoper gebonden door de garantie voor verborgen gebreken aan het verkochte die het ongeschikt maken voor het doel waarvoor het bestemd is, of die dit doel zodanig verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht, of er een lagere prijs voor zou hebben betaald, indien hij deze had gekend.
- Artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt: "De vordering wegens gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek.
Om zijn rechten te doen gelden, moet de Klant SANALYSLAB schriftelijk op de hoogte brengen van de niet-conformiteit van de Producten binnen een maximumtermijn van twee (2) jaar vanaf de levering van de Producten of van het bestaan van verborgen gebreken binnen een maximumtermijn van twee (2) jaar vanaf de ontdekking ervan.
De Klant heeft de keuze tussen reparatie of vervanging van de goederen, volgens de kostenvoorwaarden van artikel L. 217-9 van de Franse consumentenwetgeving.
De verzendkosten worden vergoed op basis van het gefactureerde tarief en de retourkosten worden vergoed op vertoon van de bewijsstukken.
De terugbetalingen voor Producten die als niet-conform of gebrekkig worden beoordeeld, moeten zo snel mogelijk gebeuren en ten laatste binnen dertig (30) dagen na de vaststelling door SANALYSLAB van het gebrek aan conformiteit of het verborgen gebrek. Terugbetalingen zullen geschieden door creditering van de bankrekening van de Cliënt of door middel van een aan de Cliënt toegestuurde bankcheque.

9.3. In welke gevallen kan SANALYSLAB niet aansprakelijk worden gesteld?

SANALYSLAB kan niet aansprakelijk worden gesteld in de volgende gevallen:
- niet-naleving van de wetgeving van het land waar de Producten worden geleverd, die de Klant moet controleren;
- in geval van verkeerd gebruik, gebruik voor professionele doeleinden, nalatigheid of gebrek aan onderhoud vanwege de Klant, evenals in geval van normale slijtage van het product, ongeval of overmacht.
De garantie van SANALYSLAB is in elk geval beperkt tot de vervanging of de terugbetaling van de producten die niet conform zijn of een gebrek vertonen.

10. Intellectueel eigendom

10.1. Ik vind je site leuk. Mag ik uw foto's, teksten, commentaar of artikelen gebruiken?

Alle merken, foto's, teksten, commentaren, illustraties, al dan niet geanimeerde beelden, videosequenties, geluiden, evenals alle informaticatoepassingen die op de website kunnen worden gebruikt en meer in het algemeen alle elementen die op de website worden gereproduceerd of gebruikt, zijn beschermd door de geldende wetten op het gebied van intellectuele eigendom.
Ze zijn het volledige eigendom van SANALYSLAB of zijn partners. Elke reproductie, weergave, gebruik of aanpassing, in welke vorm dan ook, van het geheel of een deel van deze elementen, met inbegrip van computertoepassingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SANALYSLAB, is strikt verboden. Het feit dat SANALYSLAB geen procedure inleidt zodra het van dit ongeoorloofde gebruik op de hoogte is, betekent niet dat het met dit gebruik instemt en van een procedure afziet. Elke eenvoudige link of hypertext link is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SANALYSLAB.

11. Persoonlijke gegevens

Voor informatie over ons privacybeleid en de behandeling van persoonsgegevens kunt u terecht op onze pagina Privacybeleid.

12. Toepasselijk recht - Geschillenbeslechting

12.1 Hoe gaat u te werk bij een geschil?

Overeenkomstig de bepalingen van het consumentenwetboek inzake de minnelijke schikking van geschillen is SANALYSLAB aangesloten bij de dienst van de bemiddelaar voor e-commerce van de FEVAD (Federatie voor e-commerce en verkoop op afstand) waarvan de contactgegevens als volgt zijn: 60 Rue La Boétie - 75008 Parijs - http://www.mediateurfevad.fr.

12.2 Wanneer kan ik een geschil met SANALYSLAB aan de bemiddelaar voorleggen?

Nadat de consument SANALYSLAB van tevoren heeft benaderd, kan de Bemiddelingsdienst worden ingeschakeld voor elk consumentengeschil dat nog niet is opgelost. Om te weten hoe u contact kunt opnemen met de bemiddelaar, klik hier.

13. Geen gedeeltelijke validatie

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig worden verklaard of als zodanig worden aangemerkt krachtens een wet, een verordening of een definitieve uitspraak van een bevoegde rechter, behouden de overige bepalingen al hun kracht en strekking.

14. Overmacht

14.1 Wat zijn gevallen van overmacht en hoe worden zij behandeld?

Alle omstandigheden buiten de wil van de partijen die de uitvoering van hun verplichtingen onder normale omstandigheden verhinderen, worden beschouwd als redenen om de partijen van hun verplichtingen te ontheffen en hebben de opschorting ervan tot gevolg.
De partij die zich op de hierboven bedoelde omstandigheden beroept, stelt de wederpartij onmiddellijk in kennis van het intreden en verdwijnen van deze omstandigheden.
Als overmacht worden beschouwd alle feiten of omstandigheden die onweerstaanbaar zijn, zich aan de invloed van partijen onttrekken, onvoorzienbaar en onafwendbaar zijn, onafhankelijk zijn van de wil van partijen en door laatstgenoemden ondanks alle redelijkerwijs mogelijke inspanningen niet kunnen worden voorkomen. Uitdrukkelijk worden als gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenissen, naast die welke gewoonlijk in de jurisprudentie van de Franse hoven en rechtbanken voorkomen, beschouwd: blokkering van transportmiddelen of bevoorradingen, aardbevingen, branden, stormen, overstromingen, blikseminslag, onderbreking van telecommunicatienetwerken of moeilijkheden die eigen zijn aan telecommunicatienetwerken buiten de Cliënten.
De partijen komen bijeen om de gevolgen van de gebeurtenis te onderzoeken en komen overeen onder welke voorwaarden de uitvoering van het contract wordt voortgezet. Indien de overmachtsituatie langer dan drie (3) maanden duurt, kunnen deze algemene voorwaarden door de benadeelde partij worden opgezegd.

15. Precontractuele informatie - Aanvaarding en rechten van de Klant

15.1 Wat houdt de aanvaarding van de AV van SANALYSLAB in?

De Klant erkent vóór het plaatsen van zijn bestelling op leesbare en begrijpelijke wijze in kennis te zijn gesteld van deze Algemene Voorwaarden en van alle informatie en bijzonderheden als bedoeld in de artikelen L. 111-1 tot en met L. 111-8 van de consumentenwet, en in het bijzonder:
- de essentiële kenmerken van het product, rekening houdend met het gebruikte communicatiemedium en het betrokken product; de prijs van het product en de aanverwante kosten; bij gebrek aan onmiddellijke uitvoering van het contract, de datum of de uiterste datum waarop SANALYSLAB zich ertoe verbindt het product te leveren;
- informatie betreffende de identiteit van SANALYSLAB, zijn postadres, zijn telefoonnummers en zijn elektronische contactgegevens en zijn activiteiten, voor zover deze niet uit de context blijken;
- informatie met betrekking tot wettelijke garanties en de uitvoeringsmodaliteiten daarvan;
- de functionaliteiten van de digitale inhoud en, indien van toepassing, de interoperabiliteit daarvan;
- de mogelijkheid om in geval van een geschil een beroep te doen op conventionele bemiddeling; informatie met betrekking tot het herroepingsrecht.

15.2. Belangrijke opmerking van SanalysLab

Bij SanalysLab zetten we ons in voor een gezonde levensstijl via een evenwichtige voeding, microvoeding, voedingssupplementen en lichaamsbeweging. Wij zijn ervan overtuigd dat deze elementen een sleutelrol kunnen spelen in het proactieve beheer van uw gezondheid.

Belangrijke aandachtspunten:

- Variabiliteit van resultaten : Het is belangrijk om te begrijpen dat de resultaten van persoon tot persoon aanzienlijk kunnen verschillen. Elke persoonis uniek en daarom garanderen de ervaringen van onze gebruikers niet dezelfde resultaten voor iedereen.
-Beoordelingen en getuigenissen : De meningen en getuigenissen op onze site zijn afkomstig van authentieke bronnen zoals TrustPilot en feedback van gebruikers van onze producten. Om de vertrouwelijkheid te respecteren, zijn sommige namen veranderd.
- Informatief doel: De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Het is niet bedoeld ter vervanging van het advies of de diagnose van een gekwalificeerde gezondheidsdeskundige.

We raden je aan een zorgverlener te raadplegen voor persoonlijk advies op maat van jouw specifieke behoeften.

15.3. Kunt u mij verzekeren dat mijn mobiele nummer vertrouwelijk blijft?

Op het bestelformulier zijn wij verplicht het mobiele telefoonnummer van de consument te vermelden, zodat wij contact met hem kunnen opnemen als er problemen zijn met de verwerking van zijn bestelling of met de levering. SANALYSLAB gebruikt uw telefoonnummer uitsluitend in het kader van de uitvoering van de met de consument gesloten overeenkomst. Wij herinneren u eraan dat elke consument de mogelijkheid heeft om zich via deze link http://www.bloctel.gouv.fr in te schrijven op de lijst van verzet tegen telefonische colportage.
Het feit dat een natuurlijke of rechtspersoon een bestelling plaatst op de Website impliceert de volledige aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden en de verplichting om de bestelde Producten te betalen.

2024 Sanalyslab alle rechten voorbehouden.
Onze producten vullen een gezonde levensstijl aan, maar zijn niet bedoeld om ziekten te diagnosticeren, te behandelen, te genezen of te voorkomen. Ze zijn geen vervanging voor een evenwichtige voeding of een medische behandeling. Raadpleeg voor medisch advies altijd een gezondheidsprofessional. De effectiviteit van supplementen verschilt per individu.

wagen