PRIVACY BELEID

Laatste update datum: 1 januari 2021
Ons privacybeleid heeft tot doel onze inzet te formaliseren voor de privacy van de gebruikers van de website nutriandco.com, die wordt beheerd door SanalysLab SAS.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie waarmee een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd ("Persoonsgegevens").
Een persoon kan worden geïdentificeerd: direct (bv. achternaam, voornaam) of indirect (bv. aan de hand van een identificatiecode (klantnummer), een (telefoon)nummer, biometrische gegevens, verschillende specifieke elementen van zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit, maar ook aan de hand van stem of beeld)
Wij verzamelen en verwerken Persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de marketing van onze producten, met strikte inachtneming van de wet "informatique et libertés" n° 78-17 van 6 januari 1978 zoals gewijzigd, alsmede met inachtneming van de RGPD (verordening nᵒ 2016/679 van de Europese Unie). De verzamelde gegevens zijn essentieel voor deze behandelingen. U zult nooit worden gevraagd om zogenaamde "gevoelige" Persoonsgegevens te verstrekken, zoals uw raciale of etnische afkomst, uw politieke, filosofische of religieuze opvattingen.
Door u te registreren op de Website, geeft u ons toestemming om uw Persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met het Beleid. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit Beleid, verzoeken wij u de Website niet te gebruiken.

Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt?

Wie is de voor de verwerking verantwoordelijke?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens op de site www.sanalyslab.com is SANALYSLAB, een vennootschap op vereenvoudigde aandelen met een kapitaal van 5.000 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 335 rue Ferdinand Perrier, 69800 Saint-Priest, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Aix-en-Provence onder het nummer 884 514 688, geïdentificeerd met het intracommunautaire BTW-nummer: FR48884514688

Reikwijdte en doel van de verwerking : Waarom worden mijn gegevens verzameld?

Het verzamelen van persoonsgegevens op het domein www.sanalyslab.com is mogelijk binnen verschillende rubrieken, en meer bepaald:
- Bij het surfen op onze site www.sanalyslab.com verzamelen we verbindings- en surfgegevens;
- Binnen de rubriek "een account aanmaken";
- Binnen de besteltunnel, waarbij het vooraf aanmaken van een account vereist is;
- Bij het toevoegen van producten aan het winkelmandje, door middel van functionele cookies;
- Bij het betalen van uw bestelling via de externe dienstverlener Paypal of Stripe of anderen;
De persoonlijke gegevens die op de site www.sanalyslab.com zijn noodzakelijk en verplicht voor de volgende doeleinden:
- Voor het beheer van uw inschrijving op de nieuwsbrief en voor de verzending van verwante commerciële elektronische mededelingen (e-mails en/of SMS);
- Voor de goede werking van de diensten voor de verwerking van betalingen met kredietkaarten;
- Voor het beheer en de opvolging van uw aansluiting bij het getrouwheidsprogramma;
- Voor het beheer, de opvolging en de verwerking van uw bestelling op de e-commerce site;
- Om leveringen te beheren;
- Om de dienst na verkoop te beheren, om gevolg te geven aan verzoeken die u aan onze klantendienst richt en om informatie over u te bevestigen;
- Om uw klantenervaring op de e-commercesite te personaliseren;
- Voor de uitvoering van gerichte reclame;
- Om de aankoop van producten die aan het winkelmandje zijn toegevoegd achteraf te kunnen afronden.

Rechtsgrondslag: Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking?

In overeenstemming met artikel 6 van de GDPR is de rechtsgrondslag die de verwerking van uw persoonsgegevens toestaat:
- artikel 6, lid 1, onder a), van de Europese verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens (toestemming) voor de inschrijving op de nieuwsbrief, de verzending van elektronische commerciële berichten, het beheer en de follow-up van uw lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma;
- artikel 6, lid 1, onder b), van de Europese verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens (uitvoering van een overeenkomst, of precontractuele maatregelen) voor de verwerking van uw bestelling

Wie zijn de ontvangers van de persoonsgegevens?

In overeenstemming met artikel 13.1e van de RGPD, zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens:
- De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is SANALYSLAB, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 5.000 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 335 rue Ferdinand Perrier, 69800 Saint-Priest, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Aix-en-Provence onder nummer 884 514 688, geïdentificeerd met het intracommunautaire BTW-nummer : FR48884514688;
- Haar dienstverleners en onderaannemers, in het kader van de volgende opdrachten: het beheer van de klantendienst; de verwerking en levering van uw bestelling op de e-commerce site; de verzending van SMS en commerciële e-mails;
- Elke persoon die wettelijk bevoegd is om toegang te krijgen tot de gegevens (juridische diensten, indien van toepassing).

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

De duur van de gegevensverwerking is beperkt tot de periode waarin u ingeschreven bent voor onze communicatiediensten en, indien nodig, om de levering van producten of diensten te garanderen, met dien verstande dat u zich op elk moment kunt uitschrijven door te klikken op de link die daartoe voorzien is in elke door SANALYSLAB verstuurde e-mail.

Verplichte verstrekking van persoonsgegevens :

In overeenstemming met artikel 13.2.e van de RGPD:
- Het verstrekken van uw e-mailadres is noodzakelijk om de bovengenoemde mededelingen te ontvangen, en is geheel optioneel;
- Het verstrekken van uw naam, voornaam, e-mailadres en geboortedatum is noodzakelijk voor het aanmaken van uw klantenaccount. Als u deze gegevens niet verstrekt, kan er geen klantenaccount worden aangemaakt;
- Het verstrekken van uw naam, voornaam, e-mail, adres en creditcardgegevens is noodzakelijk voor de afhandeling van uw bestelling. Als u deze informatie niet verstrekt, kan uw bestelling niet worden afgerond.

Waar worden mijn gegevens naartoe overgebracht?

Gegevens mogen buiten de Europese Unie worden doorgegeven. Bepaalde onderaannemers, met name in het kader van de exploitatie van gegevens ten behoeve van sociale netwerken, kunnen uw gegevens eventueel overdragen buiten de Europese Unie, steeds in het kader van artikel 46, lid 2, onder d), van de RGPD. Alle onderaannemers van SANALYSLAB hebben adequate beschermingsclausules voorzien volgens het model dat door de Europese Commissie werd opgesteld en goedgekeurd.
SANALYSLAB, als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te treffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de doorgegeven persoonsgegevens te waarborgen, met inachtneming van de geldende wettelijke bepalingen.

Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt?

DEFINITIES, KENMERKEN EN TOEPASSING VAN DE REGELS

Cookies zijn kleine tekstbestanden die de bezochte sites naar u sturen en op uw computer of mobiele apparaat opslaan, en die bij elk nieuw bezoek naar dezelfde sites worden teruggestuurd. Met deze cookies onthoudt de site Uw handelingen en voorkeuren (b.v. inloggegevens, voorkeurstaal, lettergrootte, andere weergave-instellingen, enz.) zodat U deze niet opnieuw hoeft op te geven wanneer U terugkeert naar de site of een andere pagina op dezelfde site bekijkt.
Cookies worden gebruikt voor elektronische authenticatie, het bijhouden van sessies en het opslaan van informatie over de activiteiten van gebruikers die de Site bezoeken. Ze kunnen ook een unieke identificatiecode bevatten die een systeem in staat stelt uw surfactiviteiten op de Site te volgen voor statistische of reclamedoeleinden. Wanneer U een site bezoekt, kunt U op Uw computer of mobiele toestel ook cookies ontvangen van andere sites of servers (third-party cookies). Sommige handelingen kunnen onmogelijk worden uitgevoerd zonder het gebruik van cookies, die soms technisch noodzakelijk zijn voor de goede werking van de Site.
Er zijn verschillende soorten cookies, afhankelijk van hun kenmerken en functies, en de duur van de opslag ervan op uw computer of mobiele apparaat varieert. Sessiecookies worden automatisch gewist wanneer u de browser sluit, terwijl permanente cookies op uw apparaat blijven staan tot een vooraf geprogrammeerde vervaldatum.
De Verordening Persoonsgegevens vereist niet altijd Uw toestemming voor het gebruik van cookies. Deze toestemming is bijvoorbeeld niet vereist voor "technische cookies". Deze cookies worden uitsluitend gebruikt om berichten over te brengen via een elektronisch communicatienetwerk, of om een dienst te verlenen waarom de gebruiker specifiek heeft verzocht. Met andere woorden, deze cookies zijn onontbeerlijk voor het functioneren van de Site of voor het uitvoeren van de door U gevraagde activiteiten.
Technische cookies waarvoor geen uitdrukkelijke toestemming nodig is, omvatten voor de Franse autoriteit voor gegevensbescherming (zie de aanbeveling "Cookies: hoe maak ik mijn website conform?"):
- "analytische cookies" die rechtstreeks door de sitebeheerder worden gebruikt om informatie te verzamelen, in geaggregeerde vorm, over het aantal gebruikers en de manier waarop zij de site bezoeken;
- navigatie- of sessiecookies (om in te loggen);
- functionele cookies, die u in staat stellen een site te bezoeken volgens een reeks geselecteerde criteria (zoals taal, voor aankoop geselecteerde producten) en die bedoeld zijn om de geboden dienst te verbeteren.
Voor "profileringscookies", die worden gebruikt om gebruikersprofielen op te stellen en om reclameboodschappen te sturen die overeenstemmen met de voorkeuren die U tijdens het surfen op het netwerk hebt aangegeven, is daarentegen Uw specifieke toestemming vereist.

SOORTEN COOKIES DIE DOOR DE SITE WORDEN GEBRUIKT EN DE MOGELIJKHEID OM ZE UIT TE SCHAKELEN

De Site maakt gebruik van de volgende cookies, die kunnen worden gedeactiveerd met uitzondering van cookies van derden, waarvoor U rechtstreeks dient te verwijzen naar de methoden voor het activeren en deactiveren van de cookies die via de links worden aangegeven:
- navigatie of technische sessiecookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de Site of om U in staat te stellen gebruik te maken van de door U gevraagde inhoud en diensten,
- analytische cookies die het systeem in staat stellen te weten hoeveel gebruikers de Site bezoeken. Deze cookies verzamelen geen informatie over de identiteit van de gebruiker of persoonlijke gegevens. Deze Persoonsgegevens worden verwerkt op een geaggregeerde en anonieme manier,
- functionele cookies gebruikt om bepaalde functies van de Site te activeren en een reeks geselecteerde criteria (zoals taal, producten geselecteerd voor aankoop), met als doel het verbeteren van de service,
- profilering cookies gebruikt om reclameboodschappen te sturen die overeenkomen met Uw voorkeuren geregistreerd tijdens het browsen,
Tijdens het browsen, hebben Internet gebruikers het recht om te kiezen welke cookies zij wensen toe te staan. LET OP: het verwijderen van technische en/of functionele cookies van de Site kan de navigatie verhinderen, bepaalde diensten of functies van de Site onbeschikbaar maken of storingen veroorzaken, in welk geval u verplicht zult zijn om bij elk bezoek aan de Site bepaalde informatie of voorkeuren handmatig te wijzigen of in te voeren.

Wat zijn mijn rechten?

U hebt het recht de verantwoordelijke voor de verwerking om toegang tot uw persoonsgegevens te verzoeken, deze te rectificeren of te wissen, de verwerking van uw gegevens te beperken, bezwaar tegen de verwerking te maken en tot slot het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. U hebt de mogelijkheid om al uw persoonlijke gegevens te wijzigen in het gedeelte "Mijn account". Voor elk ander verzoek met betrekking tot de rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen.
Ten slotte kunt u ook te allen tijde bezwaar maken tegen direct marketing. Om de toegang tot uw rechten te vergemakkelijken, bevat elke door het bedrijf SANALYSLAB verstuurde nieuwsbrief een link om u uit te schrijven, zodat u zich gemakkelijk en met één klik kunt uitschrijven uit nieuwsbrieven en nieuwsberichten. U kunt uw voorkeuren voor commerciële prospectie ook rechtstreeks via uw webaccount beheren of door ons te schrijven op het onderstaande adres.

Indien u deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen:
- door te schrijven naar het volgende adres: 335 rue Ferdinand Perrier, 69800 Saint-Priest;
- of neem contact op met onze Partners op het volgende e-mailadres: [email protected]
Om de verwerking van uw verzoek te vergemakkelijken, raden wij u aan ons uw voor- en achternaam, alsmede uw e-mailadres te verstrekken. Bovendien kan SANALYSLAB, als het dat nodig acht, de identiteit van de klant controleren aan de hand van om het even welk geldig identiteitsdocument.
SANALYSLAB verbindt zich ertoe u een antwoord te sturen binnen een termijn van maximaal één maand te rekenen vanaf de datum waarop u uw recht hebt uitgeoefend. Indien nodig kan deze termijn met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit en het aantal verzoeken.
Als u van mening bent dat SANALYSLAB uw persoonsgegevens op ongepaste wijze gebruikt, kunt u contact met ons opnemen.

Contacteer ons

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

2024 Sanalyslab alle rechten voorbehouden.
Onze producten vullen een gezonde levensstijl aan, maar zijn niet bedoeld om ziekten te diagnosticeren, te behandelen, te genezen of te voorkomen. Ze zijn geen vervanging voor een evenwichtige voeding of een medische behandeling. Raadpleeg voor medisch advies altijd een gezondheidsprofessional. De effectiviteit van supplementen verschilt per individu.

wagen